"Smile". Paper. Pencil.

COPYRIGHT 2015 NATALYA SIMONOVA